hamburger icon
mobile phone icon
mail phone icon
close menu icon

Postępowanie karne w Niemczech

Postępowanie karne w Niemczech składa się z trzech etapów:

1. Postępowanie przygotowawcze
2. Postępowanie przejściowe
3. Postępowanie główne

Postępowanie przygotowawcze wszczynają niemieckie organy ścigania, czyli prokuratura lub policja, w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Postępowanie to ma za zadanie ustalenie, czy podejrzenie jest uzasadnione, a więc czy doszło do popełnienia czynu zabronionego. W tym celu organy ścigania mogą przedsięwziąć różne środki, np. przeszukanie. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności niemiecki prokurator decyduje, czy zebrane dowody wskazują na popełnienie przestępstwa i skierowanie do sądu akt oskarżenia, czy też postępowanie powinno zostać umorzone.

Postępowanie przejściowe inicjuje wniesienie aktu oskarżenia. Niemiecki sąd karny, do którego wniesiono akt oskarżenia, ocenia zarzuty oraz okoliczność, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W tym zakresie niemieckiemu sądowi karnemu przysługują wszystkie uprawnienia prokuratury w zakresie prowadzenia postępowania przygotowawczego. Sąd może m.in. zarządzić przeprowadzenie dodatkowych dowodów, np. przesłuchanie nowych świadków albo ponowne przesłuchanie świadków już uprzednio składających zeznania. Jeżeli sąd uzna, że dowody nie wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje decyzję odmawiającą wszczęcia postępowania głównego. W przeciwnym wypadku sąd kieruje sprawę na rozprawę główną.

Na etapie postępowania głównego sąd przeprowadza rozprawę. Podejrzany jest od tej chwili oskarżonym. W czasie rozprawy ustnej sąd bada treść oskarżenia na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, czyli dokumentów, zeznań świadków czy wyjaśnień oskarżonego. Zasadą jest jawność postępowania, jednak z ważnych powodów, wymienionych enumeratywnie przez niemieckiego ustawodawcę, sąd wyłącza jawność rozprawy.

Po przeprowadzeniu rozprawy i naradzie sąd wydaje wyrok uniewinniający bądź skazujący.

Z uwagi na obowiązującą w Niemczech zasadę dwuinstancyjności, od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji albo rewizji.

W apelacji mogą zostać podniesione zarówno zarzuty prawne, jak również faktyczne. Sąd odwoławczy może dopuścić w sprawie nowe fakty i dowody. W ramach postępowania apelacyjnego sąd wyższej instancji przeprowadza ponownie postępowanie główne.

W ramach rewizji natomiast można zaskarżyć wyrok tylko pod względem uchybień prawnych, a więc naruszeniu prawa materialnego lub procesowego. Wykluczone jest więc ponowne przeprowadzenie postępowania.

Osoba kontaktowa w sprawach prawa firm w Niemczech:

Adwokat w Niemczech Dr Jacek Franek
Specjalista do spraw polsko-niemieckich

e-mail: jacek-franek@jacek-franek.com
tel. 22 622 95 96
faks 22 622 12 85

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda