Polityka Prywatności

1.Informacje ogólne
Polityka Prywatności określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: www.jacek-franek.com, zgodnie z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Danych Osobowych jest adw. Jacek Franek, prowadzący Kancelarię Adwokacką Jacek Franek z siedzibą w Warszawie przy ul. Ledóchowskiej 5E/2, zwana dalej Kancelarią.

2. Podstawowe pojęcia
DANE OSOBOWE – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności są to: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

PRZETWARZANIE – oznacza zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych;

ADMINISTRATOR - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; PODMIOT PRZETWARZAJĄCY - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

3. Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe Administrator uzyskuje od Użytkownika. Dane gromadzone są przez Administratora w celu świadczenia pomocy prawnej, kontaktu z Użytkownikiem oraz w celach księgowych.

Zbierane dane osobowe są gromadzone na zaszyfrowanym serwerze, do którego dostęp ma Administrator, upoważniony personel Administratora oraz upoważnione przez Administratora Podmioty Przetwarzające. Administrator oraz osoby upoważnione przez Administratora są obowiązani są stosować wszelkie środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Administrator nie może przetwarzać danych w innym celu niż określony w niniejszej Polityce Prywatności. Użytkownik ma prawo do uzyskania w każdym czasie dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia.

Poprzez akceptację Polityki Prywatności Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię. Użytkownik może w każdym czasie odwołać tę zgodę, wysyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@jacek-franek.com.

Korzystanie z witryny: www.jacek-franek.com nie wymaga zarejestrowania się jako Użytkownik.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z witryny internetowej: www.jacek-franek.com w sposób sprzeczny z przepisami prawa Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w zakresie ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

4. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej.

COOKIES
Strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookies, tj. niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje z odwiedzanych przez niego stron internetowych.

Pliki cookies są gromadzone w celu:
- poznania preferencji Użytkownika,
- dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika,
- tworzenia statystyk umożliwiających ulepszanie strony internetowej.

W większości przeglądarek akceptacja zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym jest ustawiona domyślnie. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby wyłączyć możliwość zapisu plików cookies bądź też uzyskiwać każdorazowo informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
sekretariat@jacek-franek.com
jacek-franek@jacek-franek.com
+48 22 622 95 96
+48 22 622 12 85
© 2016 Adwokat na Niemcy
Dr Jacek Franek